...ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อก"ครูปา" ด้วยความยินดีค่ะ...

ทะเล

ทะเล

การอบรมเว็บบล็อก

...........เว็บบล็อกเพื่อพัฒนาตนเองและนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ นำไปปฏิบัติได้จริง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรืองการใช้เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน สำหรับครู กศน.เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

พลบค่ำ

พลบค่ำ

ขั้นตอนในการสร้างเว็บบล็อก

ขั้นที่ 1.องค์ประกอบที่ในการทำงานมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน
ขั้นที่ 2 การอบรมเชิงพฤติกรรม
ขั้นที่ 3 มีประสิทธิภาพการศึกษานอกโรงเรียน
ขั้นที่ 4 การศึกษานอกโรงเรียนมีการรา
ขั้นที่ 5 กาดรรการากากรารกากรำรการ

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

...ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อก
"ครูปา" ด้วยความยินดีค่ะ...

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อุดมการณ์
1.พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ

2.อุทิศเวลาในการทำงาน

3.ประสานงานให้เกิดผล

4.ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

5.ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
ครู กศน.

พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน อุทิศเวลาให้กับการทำงาน มีความรับผิดชอบ ประสานงานให้เกิดผล ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี